Photograph: Shahar Azran

״לכולנו לגאסי ראויה לשימור, גם אם לא כל מונה עליזה״

בולי איזנשטיין דיין

דורות צריכים זה את זה, ומהמקום הזה
B-ABOUT בונה גשר המחבר שורשים לכנפיים

בולי איזנשטיין דיין, אוצרת לגאסי של משפחות מתמקדת בקשר המשפחתי־ערכי – תפיסה, המחשה, יצירה – באמצעות כתיבה, הנחיה ועיצוב לגאסי בתכשיט יהלומים ובספר אישי

B-About אוצרת מורשת חיים בדרך ייחודית. הופכת מחשבות ורגשות למלים ולחפצים משמעותיים, שיש להם יורשים. רוקמת מהות אחת המושתתת על שני קטבים – הגלוי והסמוי, מתווה דרך ויוצרת Creative Legacy

רובנו סבורים כי יש לנו סיפור שהעולם צריך לשמוע; זה נכון רק לפני שהעולם ישמע עליו, ספרו אותו לעצמכם

מעוניינים לדעת יותר?

אודות B-About

דורות צריכים זה את זה, ומהמקום הזה
B-ABOUT בונה גשר המחבר שורשים לכנפיים

בולי איזנשטיין דיין, אוצרת לגאסי של משפחות מתמקדת בקשר המשפחתי־ערכי – תפיסה, המחשה, יצירה – באמצעות כתיבה, הנחיה ועיצוב לגאסי בתכשיט יהלומים ובספר אישי

B-About אוצרת מורשת חיים בדרך ייחודית. הופכת מחשבות ורגשות למלים ולחפצים משמעותיים, שיש להם יורשים. רוקמת מהות אחת המושתתת על שני קטבים – הגלוי והסמוי, מתווה דרך ויוצרת
Creative Legacy

Photograph: Shahar Azran

״לכולנו לגאסי ראויה לשימור, גם אם לא כל מונה עליזה״

בולי איזנשטיין דיין

רובנו סבורים כי יש לנו סיפור שהעולם צריך לשמוע; זה נכון רק לפני שהעולם ישמע עליו, ספרו אותו לעצמכם

מעוניינים לדעת יותר?